หอจดหมายเหตุ

University of Phayao Archives

1. ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา
                      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีภารกิจด้านการให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานหอจดหมายเหตุ จึงได้จัดทำโครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ประวัติอธิการบดีและผลงาน ผู้ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ จัดเก็บทั้งรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการ
 
2. วัตถุประสงค์

               2.1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านกฎหมายด้านการวิจัย ด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ด้านส่วนบุคคลของผู้บริหาร ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทรงเกียรติของมหาวิทยาลัย
               2.2   เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวบรวมและจัดเก็บวัสดุ สิ่งของ สื่อผสม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รูปภาพ รูปเขียน แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ แบบจำลอง ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดี ดีวีดีและสื่ออื่นๆ      
               2.3 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่และมีฐานข้อมูลพร้อมให้บริการสืบค้นข้อมูลจดหมายเหตุอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. แผนการดำเนินงาน

โครงการระยะที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2559 – 2560 
          1. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น 1  ชุด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับบุคคลในวงการหอจดหมายเหตุและเจ้าของเอกสารสำคัญๆ และชี้แนะแหล่งเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรวบรวม
          2. รวบรวมเอกสาร รูปภาพ วัสดุ และสื่อสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
          3. คัดเลือก จัดระบบเอกสาร รูปภาพต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้นคว้า
          4. จัดการประชุมสัมมนาผู้รู้เพื่อนำข้อมูลและสื่อที่ได้มาจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุและใช้ประโยชน์ต่อไป
          5. จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
          6. จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัดแสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยพะเยา
          7. จัดเตรียมหอจดหมายเหตุ เอกสารของบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดระบบเอกสารออกเป็น 3 หมวดได้แก่ 
               7.1 เอกสารสำคัญและมีคุณค่าในด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยา
               7.2 เอกสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
               7.3 เอกสารและสื่อทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
          8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลหอจดเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา แก่บุคลากร นิสิต ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป
          9. สร้างเว็บไซต์เพื่อการบริการฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุเพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต

โครงการระยะที่
        เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 2562  ย้ายเอกสารและวัตถุมาจัดแสดงและเริ่มให้บริการค้นคว้าเอกสาร   เบื้องต้นในหอจดหมายเหตุ โดยมีแผนการดำเนินงานโดยรวม ดังนี้
        1. ดำเนินการออกแบบ ตกแต่ง จัดภูมิสถาปัตย์ให้เหมาะกับการใช้งานและจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการจดหมายเหตุ ห้องเก็บเอกสาร  ห้องรวบรวมและคัดแยก ห้องบริการค้นคว้าและห้องทำงานของบุคลากร  
        2. ดำเนินการขนย้ายเอกสาร วัตถุและสิ่งของต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ โดยเริ่มการจัดเก็บ การจัดแสดงและสร้างระบบการให้บริการค้นคว้าเอกสารในห้องจัดแสดงถาวร
        3. การจัดสร้างชุดนิทรรศการถาวรในหอจดหมายเหตุ รวมทั้งจัดสร้างนิทรรศการแบบเคลื่อนที่ในประเด็นสำคัญสำหรับจัดแสดงในวาระสำคัญต่างๆ 
        4. จัดระบบการเข้าใช้บริการค้นคว้าเอกสารและการเข้าชมนิทรรศการที่จัดแสดง รวมทั้งเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อให้สาธารณชนได้รู้จักและเข้ามาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
        5. จัดซื้อสมาร์ททีวี ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการนำชมหอจดหมายเหตุ เพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการนำชมหอจดหมายเหตุ
       6. จัดซื้อเครื่องสแกนหนังสือ เครื่องสแกนเอกสารโบราณ เครื่องสแกนแผนที่
       7. จัดหาซอฟแวร์เพื่อทำการแปลงไฟล์ข้อมูลและปรับแต่งเอกสาร ในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์
       8. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บภาพถ่าย
       9. เปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดิจิทัลและให้บริการพร้อมจัดเก็บรูปแบบ CD-ROM
     10. ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในฐานข้อมูลเมทาดาทา