ทำเนียบอธิการบดี

University of Phayao Archives

ประวัติอธิการบดี

 

                                                                                     

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                             ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
วันเดือนปีเกิด                     12 เมษายน 2478
ตำแหน่งทางวิชาการ         ศาสตราจารย์ ระดับ 10  
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2559      อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2542                          ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
พ.ศ. 2539                          มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2535                          มหาวชิรมงกุฎ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2509                          ปริญญาเอก สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช Iowa State University
พ.ศ. 2503                          ปริญญาโท  สาขาพันธุศาสตร์    Iowa State University  
พ.ศ. 2501                          ปริญญาตรี  สาขาพันธุศาสตร์     University of California at Berkeley

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2538-2539                 ข้าราชการบำนาญ
พ.ศ. 2530-2538                 ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2529-2530                 ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2522-2529                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2517-2522                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2504-2517                 อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2552-2559                 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2536-2544                 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2535-2536                 รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร      
พ.ศ. 2533-2535                 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2529-2533                 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พ.ศ. 2522-2529                 คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

         

                                                                                     

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                            ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
วันเดือนปีเกิด                    29 ธันวาคม 2490  
ตำแหน่งทางวิชาการ        ศาสตราจารย์พิเศษ
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559     อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2550                         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2545                         มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2544                         เหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. 2540                         ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2537                         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541                         ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.40)
พ.ศ. 2525                         Doctor of Philosophy (Ph.D) ชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2523                         Master of Philosophy (M.Phil) ชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2519                         วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2515                         เภสัชศาสตร์บัณฑิต (ภ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ

2519-2526                       อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526-2529                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529-2537                       รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2549                       รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550-2551                       รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 
2544–2552                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2547–2551                       คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
2548–2556                       คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
2550–2553                       ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
2551–2552                       ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2552–2553                       นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2552–ปัจจุบัน                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 


                                            

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ตำแหน่งบริหาร         อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์        

เครื่องราชอิสริยาภรณ์         

พ.ศ. 2550                ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2553                มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย (พ.ศ. 2522 – 2526)

ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหิดล   ชีวเคมี ประเทศไทย (พ.ศ. 2527 – 2529)

ปริญญาเอก  Ph.D.(Biochemistry)     Auburn University    ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2532 – 2535)

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 พ.ศ. 2559 – 2560

 

ประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี
 • คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย ระยะเวลา 14 ปี
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ระยะเวลา 8 ปี

 

ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอื่นๆ

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 8 ปี
 • ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 2 ปี
 • ตำแหน่ง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 3 เดือน
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ระยะเวลา 9 เดือน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 8 ปี
 • ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 6 เดือน
 • ตำแหน่ง รักษาการคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 7 เดือน
 • ตำแหน่ง รักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 6 เดือน
 • ตำแหน่ง รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 5 เดือน
 • ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 4 ปี
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 7 ปี
 • ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 4 ปี
 • ตำแหน่ง เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ระยะเวลา 2 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ

การอบรม

 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 (4-24 มิถุนายน 2554)
 • หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง รุ่นที่ 7 (กันยายน - ตุลาคม 2545)
 • การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Thai University Administrators Shadowing (TUAS) Program (2005), University of New Brunswick, Canada
 • การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Asia Pacific Leadership Program in Education 2005, Educational Forum for Education: Educational Leadership at the Eastwest Center (EWC), University of Hawaii, USA
 • การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Executive Leadership Institute 2002, University Partner Academic leadership (UPAL): A Cross-national Partnership Linking WSU and Thailand’s Public and Private University, Washington State University, USA

ประสบการณ์ต่างประเทศ

 • Visit and seek for possible cooperation with the university in Asia, Australia, America, and Europe
 • Participate in World Congress/Conference in Europe and Australia
 • Research works under JSPS-NRCT project 2002-2012, Japan
 • Strengthen academic collaboration with partner university in Australia and Asia
 • Participate in educational exhibition in China, Vietnam and Myanmar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม

 • กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการอ่านผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (2553 – 2555) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยพิษณุโลก (2551 – 2553) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
 • อนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก
 • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
 • คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

สมาชิกสมาคม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติ

 • เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ของ สกสค. พ.ศ. 2554
 • บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2554
 • ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น The Honor Society of Phi Kappa Phi, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535
 • ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น The Honor Society of Gamma Sigma Delta คณะเกษตรศาสตร์ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535
 • University Development Committee (U.D.C) scholarship ประเทศไทย พ.ศ. 2527 – 2529