ทำเนียบอธิการบดี

University of Phayao Archives

ประวัติอธิการบดี

 

                                                                                     

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                             ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
วันเดือนปีเกิด                     12 เมษายน 2478
ตำแหน่งทางวิชาการ         ศาสตราจารย์ ระดับ 10  
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2559      อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2542                          ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
พ.ศ. 2539                          มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2535                          มหาวชิรมงกุฎ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2509                          ปริญญาเอก สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช Iowa State University
พ.ศ. 2503                          ปริญญาโท  สาขาพันธุศาสตร์    Iowa State University  
พ.ศ. 2501                          ปริญญาตรี  สาขาพันธุศาสตร์     University of California at Berkeley

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2538-2539                 ข้าราชการบำนาญ
พ.ศ. 2530-2538                 ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2529-2530                 ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2522-2529                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2517-2522                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2504-2517                 อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2552-2559                 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2536-2544                 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2535-2536                 รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร      
พ.ศ. 2533-2535                 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2529-2533                 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พ.ศ. 2522-2529                 คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

         

                                                                                     

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                            ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
วันเดือนปีเกิด                    29 ธันวาคม 2490  
ตำแหน่งทางวิชาการ        ศาสตราจารย์พิเศษ
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559     อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2550                         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2545                         มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2544                         เหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. 2540                         ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2537                         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541                         ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.40)
พ.ศ. 2525                         Doctor of Philosophy (Ph.D) ชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2523                         Master of Philosophy (M.Phil) ชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2519                         วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2515                         เภสัชศาสตร์บัณฑิต (ภ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ

2519-2526                       อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526-2529                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529-2537                       รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2549                       รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550-2551                       รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 
2544–2552                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2547–2551                       คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
2548–2556                       คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
2550–2553                       ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
2551–2552                       ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2552–2553                       นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2552–ปัจจุบัน                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา