คำถามเกี่ยวกับ การยืม-คืน
ศูนย์บรรณสารฯ มีบริการให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาศูนย์บรรณสารฯ มีวิธีการง่ายๆ คือ
 • ติดต่อลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ยืมคืน เพื่อขอรับ User name และ Password
 • เข้าเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตาม URL ดังนี้ www.clm.up.ac.th
 • คลิกที่ OPAC และ Login โดยใช้ User name และ Password ที่ได้รับมา
 • คลิกที่ปุ่ม Renew ด้านขวามือ ระบบจะทำการยืมต่ออัตโนมัติ พร้อมแจ้งวันกำหนดส่งครั้งถัดไป หากทำรายการยืมต่อไม่สำเร็จ โปรดตรวจเช็ค ดังนี้

  - เกินกำหนดส่ง (Overdue)

  - ค้างชำระค่าปรับ

  - หนังสือเล่มนั้นๆ ถูกผู้อื่นทำรายการจองไว้ หากทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งและ/หรือค้างชำระค่าปรับ ให้นำหนังสือมาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน

  * Renew Online ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

บุคคลภายนอกสามารถใช้บริการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า ได้ฟรี แต่หากต้องการยืมทรัพยากรต่าง ๆ จะต้องสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ดังนี้

1. ค่าสมัครสมาชิกปีละ 500 บาท

2. ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท เมื่อลาออกจากสมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน 45 วัน

3. ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

สมาชิกศูนย์บรรณสารฯได้สิทธิการยืมแตกต่างกันตามประเภทของสมาชิก ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี ยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์
2. ระดับปริญญาโทและเจ้าหน้าที่ ยืมได้ 10 รายการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
3. ระดับปริญญาเอกและอาจารย์ ยืมได้ 15 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน (31 วัน)
4. นิสิตทุกระดับ ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิยืมได้
ศูนย์บรรณสารฯ มีบริการแจ้งเตือนถึงกำหนดส่งหนังสือผ่านทาง E-mail 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ก่อนวันครบกำหนด 1 วัน และครั้งที่ 2 หลังจากครบกำหนดไปแล้ว 1 วัน และระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะมีการแจ้งเตือนจนกว่าได้รับหนังสือคืน
กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง แล้วไม่สามารถทำการ Renew ต่อได้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่ทำการ Renew หนังสือให้ได้ จากนั้นเมื่อมีโอกาสมาที่ศูนย์บรรณสารฯแล้วจึงมาจ่ายค่าปรับดังกล่าว ติดต่อโทร 054-466705 ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์เคาน์เตอร์ยืม-คืน ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.พะเยา

* สามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง

คำถามเกี่ยวกับ การสืบค้น
ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย 2 รูปแบบดังนี้
1. ให้บริการฉบับจริง บริเวณชั้น 3

2. ค้นหาฉบับ Online ได้จาก TDC http://www.thailis.or.th/tdc/

การเข้าสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) จากภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น ต้องมีรหัสเข้าใช้และรหัสผ่าน โดยติดตั้งโปรแกรม SSL VPN (คู่มือการติดตั้ง) ที่เครื่องใช้งานก่อน หลังจากติดตั้งเสร็จ โดยท่านต้อง Open และ Connect ด้วยโปรแกรม VPN ใส่รหัสเข้าใช้และรหัสผ่าน จึงจะสามารถสืบค้นเอกสาร อ่าน และดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ Full Text ได้ กรณีติดตั้งโปรแกรม VPN ตามขั้นตอนที่แนะนำแล้ว แต่ไม่สำเร็จให้ท่านสามารถ Copy Link ส่งมายัง clm@up.ac.th เจ้าหน้าที่จะดาวน์โหลดเอกสาร ส่งกลับไปให้ภายใน 24 ชั่วโมง
ถ้าทราบชื่อหนังสือ หรือชื่อสาขา สามารถสืบค้นได้จากหน้า Web OPAC http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx จะทำให้คุณเสียเวลาน้อยลง เช่น ใช้คำว่า ศัลยศาสตร์ ค้น คุณจะพบหนังสือ ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ WO100 (การจัดหมู่แบบ NLM จัดให้บริการที่ชั้น 3) อย่างไรก็ตามหากคุณหาหนังสือไม่พบควรติดต่อสอบถามบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนสามารถแนะนำวิธีการสืบค้นที่ถูกต้องและรวดเร็วให้คุณได้ค่ะ
ศูนย์บรรณสารฯ ใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ที่เป็นสากลเหมือนห้องสมุดอื่นๆ ในเมืองไทยและทั่วโลกใช้กัน ระบบห้องสมุดในเมืองไทย มี 3 ระบบ ได้แก่ DDC ใช้ในห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ และในบางมหาวิทยาลัย ระบบ LC และ NLM ที่ ศูนย์บรรณสารฯ ใช้ มีห้องสมุดในเมืองไทยที่ใช้ระบบเดียวกันนี้ เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น หากประสบปัญหาการสืบค้นหนังสือ กรุณาสอบถามบรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนยินดีให้บริการแนะนำวิธีการสืบค้นที่ถูกต้องรวดเร็วให้ค่ะ และ ได้จัดทำป้ายบอกหมวดหมู่ติดตามชั้นหนังสือแล้วค่ะ
คำถามเกี่ยวกับ การให้บริการ และ อื่นๆ
ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำรายชื่อหนังสือ วารสาร เพื่อเสนอให้ศูนย์บรรณสารฯจัดซื้อ โดยเสนอแนะรายชื่อผ่านทาง www.clm.up.ac.th คลิกที่ Download แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศโดยระบุรายละเอียดของหนังสือ เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ฯลฯ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้บรรณารักษ์จะแจ้งผลให้ท่านทราบภายหลังทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ที่แจ้งไว้
ติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละกรณี

1. กรณีที่บาร์โค๊ดเลือนลาง ให้ติดต่อที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน

2. กรณีที่ไม่มีบัตรเป็นบุคคลภายนอกให้กรอกแบบฟอร์มก่อนเข้า

3. กรณีที่บัตรนิสิตหาย ห้องสมุดจะทำบัตรเข้า-ออกชั่วคราวให้โดยมีค่าบริการ 20 บาท