โครงการตลาดนัดหนังสือ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัด กิจกรรมโครงการตลาดนัดหนังสือ (BookFair) ประจำทุกปี เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์เข้าห้องสมุด ในปี 2017 นี้มีกิจกรรมพิเศษมากมายจากทางบู๊ทกิจรรมจากทาง หน่วยงานและ บ.ต่างๆเช่น Citcoms AIS Microsoft บ.ฮิวเมติกเป็นต้น

แจกเงินสำหรับนิสิต วันละ 50,000 บาท !!

ในงานตลาดนัดหนังสือ ประจำปี 2017 ครั้งนี้มีร้านค้าต่างๆมากมาย พร้อมทั้งแจกเงินสำหรับนิสิต วันละ 50,000 บาท !! รับเงินได้ที่บูทอำนวยการทุกวัน

© 2017 Donate. All Rights Reserved | Design by W3layouts