โปรแกรมคำนวณวันที่

วันที่เริ่มต้น
+30วัน
+45วัน
+60วัน
+90วัน
+120วัน
วันที่กำหนด คือ

การหาคำนวนชั่วโมงการทำงาน