การดำเนินงาน

แนวโน้มของการพัฒนาห้องสมุดนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว จริงๆ ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ เรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ศัพท์ในวงการห้องสมุดจึงมีการนิยามของคำว่า Green Library ด้วย

ความเป็นมา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตระหนักถึงการดำเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้บริการผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นิยามความหมายของห้องสมุดสีเขียวไว้ว่า ห้องสมุดสีเขียว หมายถึง ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื่อเรียกว่า หอสมุด ห้องสมุด สำนักหอสมุด สถาบันวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ศูนย์บรรณสาร ศูนย์สารสนเทศ หรือชื่ออื่นใดที่มีภารกิจในทำนองเดียวกัน ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามที่ประกาศไว้ในประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสมอมา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมคือ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งเสริมให้นำนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น มีนโยบายให้เลิกใช้กล่องโฟมใส่อาหารในมหาวิทยาลัย ร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัยงดใช้ถุงพลาสติก การส่งเสริมให้มีการใช้การสื่อสารผ่านช่องทาง e document เป็นต้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในเนื้องาน แม้จะไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่จะได้ดำเนินการห้องสมุดสีเขียวอย่างเป็นระบบมากขึ้น จึงดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ได้มาตรฐานต่อไป

การใช้งานระบบ E-DOC

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้นำระบบ E-DOCUMENT มาใช้แทนระบบเดิมซึ่งเป็นการลดการใช้งานกระดาษโดยใน ปีงบประมาณ 2560 สามารถประหยัดเงินได้เป็นจำนวน 4,800 บาท

สิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ

ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้งาน
เปิดแอร์ที่ 25 องศา
อ่านหนังสือตรงริมหน้าต่างแทนการเปิดไฟอ่านหนังสือ
ปิดคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งาน
ปิดไฟในส่วนห้องหรือบริเวณที่ไม่ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน
ขึ้น ลง ชั้นเดียวใช้บันไดแทนลิฟท์