ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจสำคัญในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่สามารถรวบรวมสารสนเทศและจัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้การอนุรักษ์และทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมสารสนเทศ จัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่มรดกด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ไว้อีกทางหนึ่งด้วย

สารสนเทศที่จัดเก็บและรวบรวมประกอบด้วยด้านต่าง ๆ

ข้อมูลจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ตราประจำจังหวัด,สัญลักษณ์ประจำจังหวัด,คำขวัญประจำจังหวัด,

บุคคลสำคัญ ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์,ผู้นำทางศาสนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ด้านการเกษตร,ด้านสุขภาพอนามัย,ด้านเทคโนโลยีชาวบ้าน