กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต  ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง  งามลือเลื่องดอยบุษราคำ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466666 ต่อ 3631

 

ความเป็นมา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจสำคัญในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่สามารถรวบรวมสารสนเทศและจัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้การอนุรักษ์และทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมสารสนเทศ จัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่มรดกด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ไว้อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา

2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาไว้สำหรับให้บริการ การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย ของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป และใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ

3. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นการทำนุบำรุงให้ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของชาติ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดทั้งในเชิงพาณิชย์ การค้า และการท่องเที่ยว

หลักการดำเนินการ

1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ฐานข้อมูล
 • เว็บไซต์ 
 • บุคคล 
 • แหล่งสารสนเทศ

2. พื้นที่ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจังหวัดพะเยา

3. สารสนเทศที่จัดเก็บและรวบรวมประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้
    3.1 ข้อมูลจังหวัดพะเยา 
    3.2 สถานที่สำคัญในจังหวัดพะเยา 
    3.3 บุคคลสำคัญ 
    3.4 วิถีชีวิตคนพะเยา
    3.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.6 ของดีท้องถิ่น 

ข้อมูลจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย

 • ตราประจำจังหวัด
 • สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 • คำขวัญประจำจังหวัด
 • ความเป็นมาของจังหวัดพะเยา
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด
 • แผนที่จังหวัด
 • สภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา

สถานที่สำคัญ

 • แหล่งโบราณคดี
 • สถานที่สำคัญทางศาสนา
 • สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • แหล่งท่องเที่ยว

บุคคลสำคัญ 

 • พระมหากษัตริย์
 • ผู้นำทางศาสนา

วิถีชีวิตคนพะเยา

 • ประเพณีท้องถิ่น
 • พิธีกรรม
 • กลุ่มชาติพันธ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • ด้านการเกษตร
 • ด้านสุขภาพอนามัย
 • ด้านเทคโนโลยีชาวบ้าน

ของดีท้องถิ่น

 • อาหาร
 • เครื่องนุ่งห่ม
 • หัตกรรม