คณะกรรมการสภาวิศวกร เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และนางสุปราณี ทะนายมา ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพลังงานและ...

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

คณะกรรมการสภาวิศวกร เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จั...

คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาการใช้บริการ และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมั...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 2/2561

วันที่1มิถุนายน 2561ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิ...

บริการ PrimeTime แอปพลิเคชันสำหรับดูหนัง ซีรีส์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิ...