กิจกรรม SHOW

        วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัด กิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

กิจกรรม SHOW

วันศุกร์ที่13กันยายน2562กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย...

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านการพยาบาลศาสตร์ 3 ฐานข้อมูลหลัก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญ...

บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จ...

นิทรรศการ “ชุดครุยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด...