คณาจารย์และนิสิต ชั้นปี ที่ 1 สาขาการจัดการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ เรียนรู้การใช้บริการสารสนเทศ

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ได้มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ และนางสุปราณี ทะนายมา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต ชั้นปี ที่ 1 สาขาการจัดการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดย นางสุปราณี ทะนายมา บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจั...

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

คณาจารย์และนิสิต ชั้นปี ที่ 1 สาขาการจัดการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ เรียนรู้การใช้บริการสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

พบกับแลนด์มาร์กใหม่ของคนชอบอ่าน ได้ที่ชั้น 4 มุมนักวิจัย Researcher Area

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มพ...

ประกาศการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ...

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเน...