ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)

       วันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วย  ศาสตราจารย์ และดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับ บุคลากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) นำโดย นางภาวณา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการ และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติของทั้งสองสถาบันร่วมกัน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานทีต่างๆ