ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้บริการบัตรสมาชิก ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC)

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต ใช้บริการบัตรสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC) เพื่อเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ทั้งที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสาขาอื่นๆ โดยสามารถติดต่อขอยืมบัตรสมาชิกได้ที่ ห้องสมุด miniTCDC ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

           สิทธิการยืมบัตรสมาชิก ดังนี้

  1. พนักงานสายวิชาการ    ยืมได้ภายในระยะเวลา 30 วัน
  2. พนักงานสายบริการ      ยืมได้ภายในระยะเวลา 15 วัน
  3. นิสิต                           ยืมได้ภายในระยะเวลา 10 วัน

*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม นางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ ห้องสมุด miniTCDC ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 054-466-705 ภายใน 3686