มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยจัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

  คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ช่วยจัดห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินกิจกรรมห้องสมุดได้ด้วยตนเอง