ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสุปราณี  ทะนายมา และบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ โดยมี กองบริการการศึกษานำคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ โดยคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันได้รับฟังการแนะนำบริการต่างๆ และเดินเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ