คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย พลตรีหญิงสมพิศ พรหมเดช นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสุปราณี  ทะนายมา และบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ นำเยี่ยมชมและแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสาร