ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้พระองค์ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยัง “ห้องสมุด” ของโรงเรียน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานฯ และทอดพระเนตรหนังสือแต่ละหมวดหมู่ รวมถึงความเรียบร้อยโดยภาพรวมของห้องสมุด ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนได้ร่วมกันคัดแยกหนังสือ จัดหมวดหมู่หนังสือ ตามมาตรฐานห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการจัดหา การทำรายการ บริการยืม-คืน และการสืบค้นข้อมูล โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ “ปันรักห้องสมุด”

ดร.ดารินทร  อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ/ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน