การประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 2/2561

 

วันที่ 1 มิถุนายน 256ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวลเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ว่า “การที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) ซึ่งมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานจำนวน 20แห่ง โดยได้คิดรูปแบบโครงการความร่วมมือที่เหมาะสม ร่วมบริหารข่ายงานเพื่อมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว สามารถทำให้มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนมาก และนำงบประมาณไปบริหารในส่วนอื่นเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามปณิธานของมหาวิทยาลัยต่อไป

จากนั้น นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวความเป็นมาของการประชุมว่า ข่ายงานความร่วมมือฯ นี้ถือได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งยาวนานกว่า 30 ปี และที่สำคัญได้มีการประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงการสร้างผลงานที่โดดเด่น และทำให้ข่ายงานแต่ละมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายการดำเนินงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และการประชุมในครั้งนี้ อยู่ในรูปของคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีผู้อำนวยการของแต่ละห้องสมุดเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันบริหารข่ายงาน และหมุนเวียนกันเป็นประธาน มีการเก็บค่าสมาชิกเพื่อใช้ในการบริหารข่ายงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีในการดำเนินงาน และมีคณะทำงานตามพันธกิจ ในปัจจุบันมี 5 คณะทำงานคือ คณะทำงานบริการ คณะทำงานวารสาร คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด โดยที่สมาชิกของข่ายงานต้องมีส่วนร่วมในแต่ละคณะทำงานด้วย เพื่อให้ข่ายงานได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป