คณะกรรมการสภาวิศวกร เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และนางสุปราณี ทะนายมา ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี รองศาสตราจารย์ สุรี ขาวเธียร ที่ปรึกษา ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานอนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดำรงค์ศรี รองประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมราช วันทวิน อนุกรรมการ นางสาวกนกพร ส่องศรี เลขานุการฯ พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ

ขอบคุณภาพจาก คุณสุรศักดิ์ ใจหลัก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม