คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาการใช้บริการ และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

          วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาการใช้บริการ และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และคณะ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน นำโดย ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี ตำแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด นางสาวแววดาว วงค์เรือนนางสาวธิดาพร ใสคำน้อย ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 120 คน ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการ และสามารถเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การศึกษาเรียนรู้นี้อยู่ภายใต้โครงการ/ กิจกรรมของห้องสมุด โรงเรียนสาธิต