สอนการรู้สารสนเทศนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ นางสุปราณี ทะนายมา บรรณารักษ์งานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ และนางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้โปรแกรม EndNote ให้กับคณาจารย์ นำโดย ดร.ดารินทร อินทับทิม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้น และนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 3 ท่าน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม EndNote และนำไปใช้งานได้ด้วยตนเอง