งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

        บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี และนายแพทย์ วีระชัย จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้เลี้ยงขอบคุณทีมงานและสร้างขวัญกำลังให้แก่บุคลากร ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป รวมถึงการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยาในการต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย