หนังสือภาษาต่างประเทศใหม่ประจำสัปดาห์ จัดซื้องาน BOOK FAIR

หนังสือภาษาต่างประเทศใหม่ประจำสัปดาห์ จัดซื้อในงาน BOOK FAIR เมื่อวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR) ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์เข้าศูนย์บรรณสารฯ หนังสือจัดซื้องาน BOOK FAIR สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือทื่ จัดซื้อเข้าศูนย์บรรณสารฯได้ที่http://www.clm.up.ac.th/buybook/report-buy-fac.php และหากต้องการยืม สามารถค้นหาได้ที่http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx หนังสือที่จัดซื้อจะต้องผ่านการจัดซื้อและการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังนั้น หากผู้ใช้ต้องการใช้หนังสือด่วน ที่จัดซื้อให้งาน BOOK FAIR ขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 054-466-705 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ