โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2562

      วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาววาณิชยา ตาชม และบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกันจัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายบรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและมอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธา    
มอบให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โดย

         ศูนย์บรรณสารฯ ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้โครงการทอดผ้าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนี้

 

1. พระสมุห์ณฐกันต์  ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเมืองชุม จังหวัดพะเยา ร่วมสบทบอุปกรณ์เครื่องเขียน มูลค่า 2,000 บาท

2. อาจารย์ชิตพงษ์ โพธิรังสิยากร คณะศิลปะศาสตร์ ร่วมบริจาคหนังสือนิทาน และสมทบทุน 500 บาท

3. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบทุน 5,000 บาท

4. คุณกรรณิการ์ อัสมาราและคณะ (บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด) ร่วมสมทบทุน 1,500 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิวเมติค สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 2 เครื่อง

6. บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด. ร่วมสมทบทุน 5,000 บาท

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อพงศ์ ซิสเท็ม ร่วมสมทบทุน 2,000 บาท

8. บริษัท บีซี เฮ้าส์ จำกัด ร่วมสมทบทุน 2,000 บาท

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท

10. นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท

11. บริษัท แลคตาซอย จำกัด

12. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 400 บาท

13. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

14. ร้านพะเยาเครื่องเขียน ร่วมสบทบอุปกรณ์เครื่องเขียน มูลค่า 3,000 บาท

15. บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ จำกัด ร่วมสมทบทุน

16. คุณสุภาพร บัวผัด ร่วมสมทบทุน

17. บริษัท ธนพิริยะ จำกัด ร่วมสมทบทุน

18. เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา ร่วมสมทบอุปกรณ์เครื่องเขียน

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือบริจาค