ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

      วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และตัวแทนบุคลากร ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา