การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conferene) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

       เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conferene)  ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นการประชุมที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET : Provincial University Library Network) ที่ข่ายงานได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยกําหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ PULINET 2019 : Together We Share การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผื่อแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในข่ายงานได้นำเสนอผลงานวิชาการ/ งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานห้องสมุด ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)  ด้านการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) โดยภายในงานได้มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปี พุทธศักราช 2561 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • เรื่อง สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลก ด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด (Open Library Data and Embrace the World Library Linked) โดย Dr. Hao-Ren Ke Professor & Library Director of National Taiwan Normal University (NTNU) และรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • เรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • เรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์ ทั้งหมด 6 ผลงาน ดังนี้

1. ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)  ได้แก่

        -  เรื่อง คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ นายปิยะราชสุขภิญโญ และนายวิชญนนท์ มณีชาติ

        -  เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นำเสนอโดย นางสุพร ทิพย์จักร์

2. ด้านการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้แก่
        - เรื่องสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค นำเสนอโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

3. ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ได้แก่

        - เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นำเสนอโดย นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

        - เรื่อง การบริหารการจัดการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาวภัทรวดี สุริยะ และนางสาวภคมณ ยะยศ

        - เรื่อง UP LIB Coin : กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาววิไล จันทร์แก้ว และนางสาวสุดา ใจแก้ว

             การนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

- รางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยโปสเตอร์ หัวข้อ “ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ” เรื่อง UP LIB Coin : กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดยนางสาววิไล จันทร์แก้ว และนางสาวสุดา ใจแก้ว