อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

         วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายไพโรจน์ เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมอาคาร พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น