บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการนี้เพื่อยืมหนังสือฉบับจริงจากห้องสมุดอื่น หรือ ขอทำสำเนาหนังสือในรูปแบบฉบับพิมพ์หรือไฟล์ดิจิทัลได้

        บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) เป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นการให้บริการ 2 ลักษณะ

1. การขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุดจากสถาบันอื่นๆ ในกรณีนี้ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้แจ้งความต้องการ

2. การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่สถาบันอื่นขอรับบริการ กรณีนี้ สมาชิกจากมหาวิทยาลัยอื่นเป็นผู้แจ้งความต้องการ

        บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นบริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอื่นๆ โดยสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการผ่านระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งได้รวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นหนังสือ บทความจากวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดที่เป็นสมาชิกเข้าไว้ด้วยกันแบบบูรณาการ


ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก
ลักษณะการขอ / ให้บริการ : สืบค้นข้อมูลและส่งคำขอผ่าน EBSCO Discovery Service
ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
จำนวนที่ให้ยืม : ไม่เกิน 3 เล่ม/คน/ครั้ง
ระยะเวลาการยืม : 21 วัน
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail/Google Drive หรือจัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์

คู่มือ : วิธีใช้บริการ  http://www.clm.up.ac.th/doc/ill.pdf