ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟัง

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟัง" การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30  – 12.00 น. ณ ห้องมะเขือแจ้ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

       

      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3531