การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา โดยมีบรรณารักษ์ คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 

         ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ได้ที่ https://www.galepages.com/thup   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ โทร.054-466-705 ภายใน 3531