พิธีประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว และการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์      

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว พร้อมตัวแทนบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบปิด” (New library’s roles in the open education era)และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาส  ซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเปิดและสังคมแบบเปิดที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทใหม่ของห้องสมุดในสังคมแบบเปิด ได้ร่วมพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในยุคการศึกษาแบบเปิด สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุด