อบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office )

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 และได้ผ่านการพิจารณาคัดกรองเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว จากสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ จึงได้มอบหมายให้ นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ เป็นตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office ) เพื่อเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาและได้จัดการอบรมได้ดำเนินการใน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม