ประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2561 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบหมายให้ นางณัฐดานันนท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ และนางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2561 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพุธที่ 20 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

          ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต การทำงาน การศึกษาและการเรียนรู้ และเป็นกลไลสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่นยืน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการศึกษาแบบ (open education) เป็นแนวโน้มและความจำเป็นของโลกและของประเทศไทย ตามแนวคิด การสร้างโอกาสในการเข้าถึง และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการมุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษาในยุคการศึกษาแบบเปิดทำให้ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ในการบริหารจัดการและการบริการสารสนเทศและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และห้องสมุดแบบเปิด (open library) ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ และนำไปสู่การประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด ให้สอดคล้องกับแนวโน้มทางการศึกษาและเทคโนโลยีในระดับชาติและสากล