ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณเปรม ขาวทอง ผู้ช่วยวิทยากร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และได้แลกเปลี่ยนการให้บริการต่างๆ ร่วมกัน