ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

         วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำทีมบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และบุคลากรศูนย์บรรณและสื่อการศึกษาได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริการและการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน