ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ นำทีมบุคลากร แม่บ้าน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร? มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของโครงการสำนักงานสีเขียว โดยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และแม่บ้าน ได้ร่วมกันเก็บขยะโดยรอบอาคารศูนย์บรรณสารฯ ถนนเส้นทางรับเสด็จ และทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ ทั้งหมด จำนวน 5 ชั้น รวมถึงพื้นที่โต๊ะทำงานของบุคลากร ให้พร้อมกับการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว