22 กันยายน 2562

จองด้วยตนเองได้ที่ https://goo.gl/Mypocz

สีและสถานะ:
กำลังใช้งาน
จอง
คืนห้อง
คืนห้องล่าช้า
ข้อกำหนดการใช้งาน
1. ติดต่อรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
2. หากทำการจองห้องแล้ว ไม่มาใช้ตามเวลาที่จองไว้ 3 ครั้ง รหัสนิสิตที่ทำการจองจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
3. ในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งล่ะไม่เกิน 2 ชม.
4. หากคืนห้องช้ากว่าเวลากำหนด 10 นาที ทำให้รายการจองที่อยู่ถัดไปนั้นหลุดจากระบบ รหัสนิสิตที่ทำการคืนห้องช้าจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์
5.หากพบว่าห้องใดมีบุคคลภายนอกมาใช้เพื่อหารายได้ ผู้ใช้บริการทุกคนในหองจะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 อาทิตยและเพิ่มขึ้นเท่าตัวหากมีการทำผิดซ้ำ

ห้อง/เวลา08.0008.3009.0009.3010.0010.3011.0011.3012.0012.3013.0013.3014.0014.3015.0015.30
16.0016.3017.0017.3018.0018.3019.0019.3020.00
CE08114
CE08210
CE08211
CE08212
CE08214
CE08301 61055838
10.30 - 12.00
61055838
12.00 - 14.00
ปัณณธร วุฒิปริยาธร
15.30 - 16.30
CE0830259074320
12.00 - 14.00
59074320
14.00 - 16.00
CE0830362200617
11.30 - 13.30
59073666
13.30 - 15.00
CE0830459074263
11.30 - 13.30
62020493
14.30 - 16.30
CE0830562111450
12.00 - 14.00
59200376
14.00 - 16.30
CE0830659074500
11.00 - 13.00
62072504
13.30 - 15.30
CE08310 59074555
15.00 - 17.00
CE0831159034472
13.00 - 15.00
59034472
15.00 - 17.00
CE0831261206971
13.30 - 15.30
CE0831360053330
10.30 - 12.30
CE0831462090287
11.00 - 13.00
CE0831562022923
13.00 - 15.00
62022923
15.00 - 16.30
CE0831662205522
13.30 - 15.30
=