ตารางการใช้ห้องนักวิจัยเดี่ยว ชั้น 4

ตารางการให้ห้องนักวิจัยเดี่ยวแบบรายสัปดาห์ รายเดือน สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ นิสิตปริญญาโท/เอก

หากต้องการใช้ห้องติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการ ยืม- คืน โทรศัพท์ 054-466705