image

ภาพด้านหน้า ของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Library Resources and Educational Media Center)

แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Library Resources and Educational Media Center) อักษรย่อ ศบส. LEC

สีประจำหน่วยงาน

สีเขียวใบไม้ หมายถึง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งเสริมสร้างความเจริญ งอกงามผลิบานทางปัญญา และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผศ.ดร. พรพรรณ จันทร์แดง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ปรัชญา

เทคโนโลยีก้าวหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมดำรงไว้ ใส่ใจบริการ

วิสัยทัศน์

เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

เป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา

เวลาทำการ

เปิดภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 น. – 20.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ราชการประกาศปิด * (ช่วงใกล้สอบ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน)

ปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ราชการประกาศปิด

วิดีโอนำเสนอ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Library Resources and Educational Media Center)

เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย. 2014

บริการของอินเตอร์เน็ต

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตและการทำงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power Point เป็นต้นสำหรับนักศึกษาจำนวน 50 เครื่อง ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้ใช้บริการต้องลงชื่อก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง โดย ใช้ username และ password ที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้

บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์

งานวารสาร/หนังสือพิมพ์ ได้จัดหาและให้บริการวารสารภาษาไทย, วารสารภาษาต่างประเทศ, หนังสือพิมพ์, จุลสาร ดังต่อไปนี้
: บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ให้บริการอยู่ที่ชั้นวารสาร/หนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบัน
: บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา หากผู้ใช้ต้องการยืมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ
: บริการวารสารฉบับเย็บเล่ม คือวารสารที่ได้รวบรวมเย็บเล่มและจัดเก็บไว้บนชั้น ผู้ใช้สามารถหยิบอ่านได้ไม่สามารถยืมออกได้
: บริการ Journallinks ซึ่ง Journallink เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย
โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักหอสมุด หรือเข้าไปที่ http://www.journallink.or.th