ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

งานธุรการ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุดสาขา

งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ