โปรแกรมสั่งซื้อหนังสือ

รายงานการสั่งซื้อทั้งหมด

สรุปรายการใช้งบประมาณ

รายงานการสั่งซื้อ
(งบคณะ)

รายงานการสั่งซื้อ
(งบศูนย์บรรณสารฯ)

รายงานการสั่งซื้อ
ของบุคลากร


รายงานเสนอซื้อทั้งหมด

รายงานหนังสือจัดซื้อ

รายงานหนังสือ
กำลังพิจารณา

รายงานหนังสือ
รอพิจารณางบหน้า


รายงานเสนอซื้องบคณะ

รายงานเสนอซื้อ
งบศูนย์บรรณสารฯ

รายงานการจัดส่งหนังสือ
ทั้งหมด

รายงานการจัดส่งหนังสือ
ครบจำนวน

รายงานหนังสือค้างส่ง


สรุปจำนวนบุคลากรและหนังสือ