ติดต่อสอบถาม

University of Phayao Archives

งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3631
โทรสาร 054-466666 ต่อ 3539

นางสุพร ทิพย์จักร์ E-mail suporn.ti@up.ac.th
นางสุปราณี ทะนายมา E-mail supranee.ta@up.ac.thลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
http://www.up.ac.th/V7/
http://www.clm.up.ac.th/