หอจดหมายเหตุ

University of Phayao Archives


เชิญชวนทุกท่าน
 
          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน บูรพาจารย์            ศิษย์เก่า ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหรือทุกหน่วยงาน หากท่านมีเอกสารที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและ          อนุชนรุ่นหลัง โปรดมอบให้งานจดหมายเหตุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเอกสาร                เหล่านั้นไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ต่อไปในอนาคต
 
สถานที่ติดต่อเพื่อมอบเอกสารและให้คำแนะนำ งานจดหมายเหตุ 
ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5446-6666 ต่อ 3631
โทรสาร   : 0-5446-6666 ต่อ 3539
นางสุพร ทิพย์จักร์ 
Email : suporn.ti@up.ac.th
 
 

SERVICES

ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ แบ่งออกเป็น 8 หมวด

หมวดเอกสาร

Learn more
หมวดสิ่งพิมพ์

Learn more
หมวดภาพถ่าย

Learn more
หมวดวัสดุ/สิ่งของ

Learn more
หมวดแผนที่/แผนผัง

Learn more
หมวดโสตทัศนวัสดุ

Learn more
หมวดบุคคลสำคัญ

Learn more
หมวดบุคคลแห่งความภาคภูมิใจ

Learn more

Portfolio

มหาวิทยาลัยในยุคเริ่มก่อสร้าง

Albums

อัลบั้มภาพทรงคุณค่า

อาคารเรียนรวม
รถเมล์ ยุคแรก
มน.ยุคแรก
อาคารเรียนรวม
ตึกแหลม