ประเภทสารสนเทศ

University of Phayao Archives

1) หมวดเอกสาร

         หมวดเอกสาร หมายถึง เอกสารการประชุม เอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารกฎหมาย หลักสูตร การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2) หมวดสิ่งพิมพ์

         หมวดสิ่งพิมพ์  หมายถึง  ข่าว วารสาร จดหมายเหตุ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ่งพิมพ์พิเศษ อาทิ เอกสารสารสนเทศประจำปี รายงานประจำปี จุลสาร โปสเตอร์ สูจิบัตร กฤตภาค แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

3) หมวดภาพถ่าย

         หมวดภาพถ่าย หมายถึง ภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภาพภารกิจผู้บริหาร ภาพกิจกรรมภาพการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

4) หมวดวัสดุ/สิ่งของ

         หมวดวัสดุ/สิ่งของ หมายถึง วัสดุหรือสิ่งของใดๆ ที่ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษ กิจกรรมพิเศษ รวมทั้งของที่ระลึกจาก                  หน่วยงานอื่นๆ ที่มอบให้มหาวิทยาลั

5) หมวดแผนที่/แผนผัง

         หมวดแผนที่/แผนผัง หมายถึง แผนที่ แผนผังของมหาวิทยาลัย

6) หมวดโสตทัศนวัสดุ

         หมวดโสตทัศนวัสดุ หมายถึง วีซีดี ดีวีดี วีดิทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

7) หมวดบุคคลสำคัญ

         หมวดบุคคลสำคัญ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในด้านต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

8) หมวดบุคคลแห่งความภาคภูมิใจ

         หมวดบุคคลแห่งความภาคภูมิใจ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน