ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

  • ผศ.ดร. พรพรรณ จันทร์แดง

    ผู้อำนวยการ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3535

งานธุรการ

  • นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

    หัวหน้างานธุรการ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3532

  • นางจุไรเรือง เมืองมา

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    • 0-5446-6666 ต่อ 3532

  • นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม

    บรรณารักษ์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3521

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

  • นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

    หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3531

  • นางสาววิไล จันทร์แก้ว

    บรรณารักษ์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3686

.

  • นางสุปราณี ทะนายมา

    บรรณารักษ์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3631

  • นางสุพร ทิพย์จักร

    นักเอกสารสนเทศ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3631

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

  • นาย เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์

    หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3522

  • นางสาวอรดี นามบุตร

    บรรณารักษ์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3533

..

  • นายปัณณธร วุฒิปริยาธร

    บรรณารักษ์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3521

  • นางสาววาณิชยา ตาชม

    บรรณารักษ์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3533

งานห้องสมุดสาขา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นายปิยะราช สุขภิญโญ

    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3532

  • นางสาวสุดา ใจแก้ว

    นักวิชาการคอมพิวเตอร์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3531

งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ

  • นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

    หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3531

  • นางสุพร ทิพย์จักร

    นักเอกสารสนเทศ

    • 0-5446-6666 ต่อ 3631

  • นางสุปราณี ทะนายมา

    บรรณารักษ์

    • 0-5446-6666 ต่อ 3631