ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 • ผศ.ดร. พรพรรณ จันทร์แดง

  ผู้อำนวยการ

  • 0-5446-6666 ต่อ 3535

งานธุรการ

 • นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

  หัวหน้างานธุรการ

  • 0-5446-6666 ต่อ 3532

 • นางจุไรเรือง เมืองมา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • 0-5446-6666 ต่อ 3532

งานบริการ

 • นายวิชญนนท์ มณีชาติ

  หัวหน้างานบริการ

  • 0-5446-6666 ต่อ 3685

 • นางสาววิไล จันทร์แก้ว

  บรรณารักษ์

  • 0-5446-6666 ต่อ 3686

.

งานวิเคราะห์และพัฒนา

 • นาย เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์

  หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา

  • 0-5446-6666 ต่อ 3522

 • นางสาวอรดี นามบุตร

  บรรณารักษ์

  • 0-5446-6666 ต่อ 3533

..

 • นายปัณณธร วุฒิปริยาธร

  บรรณารักษ์

  • 0-5446-6666 ต่อ 3521

 • นางสาววาณิชยา ตาชม

  บรรณารักษ์

  • 0-5446-6666 ต่อ 3533

งานเทคโนโลยี

 • นายปิยะราช สุขภิญโญ

  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 0-5446-6666 ต่อ 3518

 • นางสาวสุดา ใจแก้ว

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • 0-5446-6666 ต่อ 3518

งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย

 • นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

  หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย

  • 0-5446-6666 ต่อ 3531

 • นางสุพร ทิพย์จักร

  นักเอกสารสนเทศ

  • 0-5446-6666 ต่อ 3631

 • นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม

  บรรณารักษ์

  • 0-5446-6666 ต่อ 3537